Pages

Sunday, August 5, 2012

Kisah si palui PART 1


Kisah Pisang Takarusut
palui-36
Rupanya kada tagantung musim, apakah musim hujan atawa musim karing, parut bini Palui gambung pulang. Bila dihitung-hitung bilang basambung tarus satiap tahun. Babaya ganal sadikit lalu mahalusi pulang.

“Sakali ini biniku mangidam ngalih banar mangabulakan kahandaknya,” ujar Palui bakisah wan kakawalannya.

“Handak marasani napa Lui?” ujar Garbus.

“Inya handak banar mamakan pisang,” ujar Palui.

“Pisang napa Lui? Apakah pisang bujuran atawa nang saukuran pisang?” ujar Garbus manggayai.

“Pisang itu macam-macam ukurannya Lui ai. Apakah pisang mahuli nang kacil mungil tapi lamak atawa pisang paikat nang pina malilit atau pisang ambon nang ganal wan panjang-panjangnya?” ujar Tulamak umpat mahuhulut.

“Bubuhan ikam ini pasti ma-artiakan pisang lain. Kalu pisang lain itu ampunku sudah luar biasa, umanya sudah kada kamakanan,” ujar Palui manangkis.

“Lalu pisang napa nang dikahandakinya Lui?” ujar Garbus.

“Biniku itu mangidam handak pisang masak di sampaian dapur,” ujar Palui.

“Kadada pisang masak di sampaian dapur. Pisang mustinya masak di puhunnya lalu ditabang atawa bisa jua masak diparam karna masih mangkal,” ujar Tulamak.

“Samunyaan sudah kucuba, masak di puhunnya, masak digantung atawa masak diparam itu kadada nang cucuknya,” ujar Palui.

“Napa ngaran pisangnya dan kaya apa balangnya?” ujar Tulamak.

“Nang dikahandakinya adalah pisang awa babigi, balangnya suklat-suklat hirang dan pisangnya pina takarusut,” ujar Palui.

“Kalu takarusut ba-arti bahalus Lui ai. Kalu bahalus kada nyaman,” ujar Tulamak.

Tuhuk kakawalannya umpat mamikirakan pisang napa nang dikahandaki bini palui.

“Ooo… aku paham. Bini ikam itu pasti mangidam rimpi pisang nang dikaringakan di atas sampaian dapur, masaknya pisang itu karna panas api dapur dan bantuknya takarusut,” ujar Garbus bakakajutan baluncat.

“Hi’ih-lah sakalinya rimpi, aku sama sakali kada ingat ngarannya Bus ai” ujar Palui manyalami kakawalannya itu, lalu parmisi bulik handak manukarakan wadai rimpi

Kisah Sambahyang Baruku

palui-26
Salawas umur makin batuha, Palui baubah banar. Sambahyang lima waktu digawinya tarus. Tapi nang ngarannya katuju ka warung tatap kada sing ubahan.

“Rasa lapang hati Mak lah limbah manggawi kawajiban kita,” ujar Palui

“Bujur Lui ai, bahari maka kita pina kuler sambahyang,” sahut Tulamak.

“Itu ngarannya kita dapat hidayah dari Allah,” ujar Garbus manyahuti.

“Dua kali aku sudah mandangar kawal kita ni kaya ustadz, balajar di mana ikam Bus?” Palui hiran.

“Mandangar guru satiap malam Jumahat bayasinan. Cuma aku wayah ini katuju jua mambaca buku agama,” ujar Garbus.

“Amun kaya itu aku handak batakun pang? Aku ni rancak sambahyang kada tapi khusu’, pikiran ka sana ka mari, apalagi limbah malihat babinian, bisa taingat inya wayah sambahyang,” ujar Tulamak

“Ikam kada sah Mak ai, amun sambahyang kaya itu,” ujar Palui tatawa.

“Amun handak khusu’ cuba balajar babacaan lawan tarjamaahnnya, jadi kita tahu maksud dari bacaan nang kita baca,” ujar Garbus manjawab.

“Amun kita ngalih mahapal artinya pang?” ujar Palui.

“Cuba pikiran bulikan bahwa kita mahadap ALLAH, makanya bila sambahyang kita disuruh mata manuju ujung sajadah,” ujar Garbus.

“Kaena ku cubai,” ujar Tulamak.

“Aku bulihlah batakun Bus,” ujar Palui.

“Amun kawa ku jawab, ku jawab…amun kada kawa, baarti ilmuku balum sampai,” ujar Garbus.

“Kalu sambahyang kada baruku kaya apa,” ujarnya.

“Kada sah Lui ai sambahyang kita,” ujar Garbus.

“Tapi rancak Julak Ijul, Abah Rahmat tamasuk Tuhirang sambahyang kada baruku”, ujar Palui.

“Di mana haja Lui ai, amun sambahyang tatinggal rukunya kada sah,” ujar Garbus.

“Aku kada batakun ruku sambahyang, tapi batakun tatinggal ruku. Malah ujar Julak Ijul sambahyang tatinggal ruku tu harat. Sualnya, sambahyang kada bulih sambil maisap ruku,” ujar Palui mangalahakan garbus

Kisah 4 Sihat 5 Balum Sampurna
http://banjarmasinbungas.com/wp-content/uploads/2012/08/palui_172-300x213.jpg
Biar bulan puasa bubuhannya tatap haja tulak bagawian maujek, karna bila sahari kada manarik maka sahari jua dapur kada bakukus. Siang itu sambil mahadang tarikan, Garbus wan Tulamak badudukan di gardu runda sambil ulir-ulir barabahan.

Ampat sihat lima sampurna, ampat sihat lima sampurna, ujar Garbus gagarunum.

Ikam ma-amang napa Bus maka pina gagarunum maranyau, kaya urang kapanasan atau garing panas, ujar Tulamak.

Aku kaingatan palajaran kasihatan Mak ai. Bila awak handak sihat maka turutilah makanan ampat sihat lima sampurna, ujar Garbus.


Nyaman disambat tapi ngalih dituruti bila kada baduit, makanya ampat sihat lima sampurna itu kada gasan kita nang miskin ini, ujar Tulamak.

Walaupun kada gasan kita, tapi nyatanya awak ikam makin balamak tarus. Artinya, makanan ikam cukup ampat sihat lima sampurna, ujar Garbus.

Ampat sihat lima sampurna, sabujurnya balum sampurna jua makanya parlu disampurnakan, ujar Palui mangomentari panderan Garbus wan Tulamak.

Napa alasan ikam baucap kaya itu Lui, itu sama artinya ikam kada katuju wan anjuran kasihatan pamarintah, ujar Garbus.

Jangan didangarakan ucapan Palui itu Bus ai, buktinya inya kada mamakai 4 sihat dan 5 sampurna itu maka awaknya kurus karing, ujar Tulamak.

Ampun maaf haja Mak ai, aku sabujurnya kada manyalahakan 4 sih dan 5 sam itu. Tapi kupadahakan balum sampurna makanya parlu disampurnakan, ujar Palui manyingkatnya pina banahap.

Ikam itu tamatan sakulah pesantren makanya kada tahu sual kasihatan, ulih karna itu jangan mahapak pandapat urang pintar nang sakulah kasihatan, ujar Garbus.

Aku kada mamahapak atawa manyalahakan pandapat urang kasihatan itu Bus ai tapi justru handak malangkapi dan labih manyampurnakannya karna aku urang pesantren, ujar Palui.

Aku sapandapat wan Garbus bahwa di pesantren itu kada dikaji sual kasihatan, makanya serahkanlah kepada ahlinya, ujar Tulamak malawanakan Garbus.

Karna bubuhan ikam cuma maumpati 4 sih dan 5 sam makanya kurang babarkat. Banyak bukti bahwa bubuhan pajabat kita maumpati jua 4 sih dan 5 sam ini, makanya kada babarkat apalagi asal usul makanan itu kada jelas datangnya, ujar Palui lihum.

Jadi kaya apa supaya babarkat Lui? ujar Garbus.

Naahhhh… di sinilah pentingnya perananku sebagai urang pesantren. Makanan itu memang harus 4 sihat dan 5 sampurna tapi harus ada unsur nang ka-anam. Unsur nang ka-anam itu adalah halal. Makanya, rumusnya babunyi: Ampat sihat lima sampurna dan anam halal. Karna setiap nang halal pasti diredhai ulih Tuhan, ujar Palui mamacahakan kuncinya


Kisah Batatapas Saurang

Sampai umur labih maniga puluh, Tulamak balum jua hidup bakawan alias babini. Padahal kakawalannya nangkaya si Palui wan Garbus balalajuan babanyakan anak. Bahkan si Tuhirang sudah mahanyari pulang alias babini anum.
“Mana nyamannya hidup saurangan wan hidup badua Mak?” ujar Garbus manyirit Tulamak.
“Aku hiran banar Bus ai wan tatakunan ikam itu, mustinya ikam jawab saurang karna aku baluan marasai hidup bakawan,” sahut Tulamak marasa.
“Jawabanku jelas haja sama nyamannya dan sama sakitnya,” ujar Garbus.
“Kalu sama nyamannya dan sama sakitnya itu adalah jawaban maantara artinya kadada pandirian,” ujar Tulamak.
“Kukira jawaban nang bujur adalah nyaman hidup bakawan jua. Artinya kita kada manyasal kawin dan kada manyasal babini,” ujar Garbus mambujurakan jawabannya.
“Karna baisian bini itu nyaman sagala-galanya,” ujar Garbus.
“Balum tantu, balum tantu nyaman sagala-galanya,” ujar Palui bakakajutan umpat manyahut.
“Napa kada nyamannya Lui?” ujar Tulamak.
“Banyak risiko dari gawian nyaman itu. Manyadiakan tapih, baju bini, makan nginum, baromantisan, batianan, baranakan, mangganalakan lalu manyakulahakan,” ujar Palui manyambati sakitnya.
“Nang ikam sambati itu kada ba-arti sakit, karna ada jua nyaman dan sanangnya. Baranakan itu adalah anugerah Tuhan, betapa bahagianya baisian anak. Cuba ikam bandingkan wan urang nang puluhan tahun kawin tapi balum baranakan jua, sadih, sadiihhh…,” ujar Garbus.
“Hi’ih-lah bujur jua ujar ikam itu Bus ai,” ujar Palui.
“Makanya tadi jawabanku bahwa risiko kawin itu antara sakit wan sanangnya imbang haja,” ujar Garbus mambuliki panderannya.
“Kaya itulah kawin, makanya jangan dianggap beban, Jangan takutan kawin Mak ai,” ujar Palui.
“Ikam sudah puluh tahun kawin Lui ai tapi kanapa maka sampai wayah ini kulihat ikam batatapas salawar saurang? Kanapa maka kada bini nang manapasakan?” ujar Tulamak.
“Itulah arti kerja sama, saling mambantu saling manulung. Aku kasihan wan biniku apabla inya manapas nang kandal-kandal nangkaya salawarku ini. Makanya aku hakun haja maurus wan manapas salawarku tapi biniku dapat bagian maurus sebaik-baiknya nang ada di dalam salawarku. Ya kalu… ya kalu?” ujar Palui mangalakak tatawa.
“Panderan Palui ini putingnya pasti ka nang sabuting itu” ujar Tulamak manumpalak


Kisah Es Nyiur

Kamarian itu Palui tulak saurangan ka pasar wadai, mancari macam-macam kahandak bininya nang harus ditulusakan. Karna kababanyakan itulah inya sampai kada ingat lagi napa haja nang dipasani bininya. Wayah buliknya inya tatamu Garbus wan Tulamak.
 “Kita harus basyukur banar Bus ai, tahun ini kawa pulang bapuasa Ramadhan,” ujar Palui.
“Bujur Lui ai, ada babarapa kawan kita nang tahun tadi rami-rami taimbai puasa dan tarawihan sakalinya tahun ini kada kawa umpat lagi karna sudah dikiyau ulih Tuhan,” ujar Garbus.
“Umur manusia kadada nang tahunya kacuali Tuhan, makanya rajin-rajinlah baibadat apalagi bulan suci ini,” ujar Palui.
“Aku sadih jua malihat kakawalan kita nang lainnya pina kada maingat wan ahirat. Dianggapnya hidup ini kawa salawasan, padahal wayahini panyakit kada bapandang urang, kada bapandang pangkat atawa jabatan. Wayah baisukan pina sihat haja, sakalinya tangah hari ji’un, kaya itu jua wayah kamarian masih pina lihum-lihum haja sakalinya malamnya gim,” ujar Garbus.
“Makanya manfaatkanlah sisa umur nang masih ada, wayah awak lagi sigar, masih kawa baibadat dan ba-amal,” ujar Palui.
“Sudahkah manukar pabukaan?” ujar Tulamak batakun.
“Ini nah bungkusannya, aku sudah ka pasar wadai lalu handak bulik karna satumat lagi sajam dua jam babunyi dauh,” ujar Palui mangincang bulik.
“Pabukaan napa nang ditukar abahnya?” ujar bininya manakuni Palui wayah sampai di rumah.
“Ini nah bungkusannya, lihati di dalamnya ada bingka, ada wadai amparan tatak dan ada puracit kasayangan ikam,” ujar Palui manjulung bungkusannya.
“Nang basah dan dingin ini napa abahnya,” ujar bini Palui.
“Ooooo…..,, itu es nyiur, tulung buatakan ka dalam mangkuk,” ujar Palui manyuruh.
“Kanapa sampiyan kada manukarakan es nangka walanda pasanan, sampiyan tahu haja bahwa ulun mangidam handak nang masam-masam,” ujar bini Palui sarik maraju.
“Astaghfirullah, aku kada kaingatan ding ai, ayu ja isuk kaina kutukarakan karna bulan puasa masih panjang,” ujar Palui mambujuki bininya.
“Kahandak nang di dalam parut ini kada kawa ditawar-tawar,” ujar bininya.
“Hari ini kita manginum es nyiur, isuk es nangka walanda, isuknya lagi es cendol,” ujar Palui.
“Kada kawa isuk tapi hari ini jua, hari ini juaaaa…,” ujar bininya manangsa. “Ka pasar wadai jauh, satangah jam lagi bukaan,” ujar Palui malamahi bininya.
“Kada kawa isuk, hari ini jua, wayah ini jua,” ujar bininya makin sarik sambil bakacak pinggang lalu manunjul Palui sampai rabah muhanya takamija, malah tamasuk ka mangkuk es nyiur. “Karorok… karorok, karorookkk…. Alhamdulillah, aku kada jadi lamas di banyu es nyiur, banyu esnya karing saurangan,” ujar Palui mariga kakanyangan sambil maangkat muhanya matan mangkok es nyiur.
“Nahhhh, sampiyan batal tanginum banyu es,” ujar bininya.
“Kada mungkin batal karna kada singhaja takinum dan ini tamasuk musibah,” ujar Palui kada handak manyalahakan bininya

Kisah Makin Galianan

Palui lawas kada kalihatan bakakawanan. Jangankan ka gardu wadah bubuhannya rancak takumpul, di masigit haja sudah dua minggu ini kada parnah cangul.
“Kamana abahnya maka lawas kada kalihatan?” ujar Garbus mamanderi bini Palui.
“Maklum zaman sakit pancarian maka abahnyaumpat bagawi batu di  hulu,” sahut bini Palui.
“Kalu bagawi batu pasti cagar basugihan,” ujar Garbus.
“Abahnya kada manambang saurang tapi umpat wan urang Jakarta,” ujar bini Palui.
“Sudah lawaslah bagawi di sana?” ujar Garbus.
“Hanyar haja Bus ai tapi tiap satangah bulan sakali bulik,” sahut bini Palui.
“Hahahaaa, aku paham musti bulik manyetor,” ujar Tulamak sambil manunjuk Palui nang bakakajutan datang.
“Bulik ka rumah itu terutama malihati kakanakan, tamasuk malihati anak mintuhanya,” ujar bini Palui lihum sambil mambawai lakinya bulikan.
Maklum satangah bulan sakali hanyar badapat maka sama rindunya, apalagi siang itu kakanakan masih sakulahan. Bagimit Palui manggawil bininya.
“Ding ui adingku… Kaina haja dulu baharaguannya. Tampulu sikonnya mandukung, labih baik kita maisi TTS,” ujar Palui
“Napa maka maisi TTS abahnya?” ujar bini Palui hiran.
“Maksudku maisi TTS itu adalah tidur-tidur siang,” ujar Palui sambil maragap bininya.
“Tasarah sampiyan haja,” ujar bini Palui manyahut pina ungah wayah dirayu Palui. Lalu imbah tuntung, bini Palui baucap:
“Kanapa maka rasa lain abahnya? Lain pada biasanya. Apakah abahnya ada umpatan manukar alat-alat yang dijual gasan ituan?” ujar bininya.
“Biasa haja umanya ai,” sahut Palui.
“Rasa makin galianan abahnya ai,” ujar bini Palui.
Lalu Palui mulai mamikir-mikir dan maitihi kenapa maka mamulah galianan itu, eeee… tanyata karna handak bagagasan itu rupanya tali salawar bapulilit taumpat mangawani. “Maaf umanyalah, tali salawar ini kurang ajar banar,” ujar Palui manyumpah-nyumpah.

Kisah Kabanyakan Acan

Wayah lagi anum Palui wan kakawalannya tamasuk nang rajin maumpati bubuhan nang tuhatuha, bagutung-ruyung, baulahraga, sampai umpat jua runda malam.
Bubuhannya rajin banar manuruti napa nang disuruh nang tuha-tuha, makanya bila ada warga kampung kada kawa umpat runda maka diwakilakannya wanbubuhan Palui. Sabagai upahnya maka Palui wan kakawalannya rancak diantari urang makanan wan minuman.
“Bus ujar Palui, malam ini biar hari dingin kita baulah pancukan karna tadi si Unah wan Leha kamanakan H.Ayub ada maantari kanas, bilungka, kadondong, mangga mantah langkap wan gula habangnya,” ujar Palui sambil manjulung bakulnya.
“Kalu sual pancuk-mamancuk ini bagianku manggawinya,” ujar Garbus sambil maungkai lading balatinya.
“Tapi di gardu ini pina tampias kana hujan makanya kita pindah haja ka bawah barumahan rumah banjar Haji Idak itu, di situ ada tikar lalu mainjam panai wan tarang kana lampu rumah sidin,” ujar Garbus.
“Kami akur tarus, siap mamakan asal ikam bujur-bujur Bus ai manggawinya, manguyak, maracak sampai mamirik sambal gulanya. Sambil kami manggawi maka si Palui tunggu gardu, kaina bila sudah tuntung hanyar kita kiyau,” ujar Tulamak.
Imbah manguyak, maracak lalu Garbus maulah sambalnya tapi balum tuntung mamirik inya kasakitan parut handak bahira lalu minta gantiakan wan Tulamak. “Karna aku nang disuruh baulah sambal maka cagar kubuati lumbuk banyak-banyak supaya kapadasan,” ujar Tulamak dalam hati.
Imbah tuntung lalu dikiyauinya Palui, Tuhirang wan Garbus nang hanyar habis bahira, lalu rami-rami barabut mamakaninya.
“Nyaman banar,” ujar Garbus mamuji.
“Aduuuhhhh…..padas banar, padas banar, biar padas tapi nyaman,” ujar Tuhirang sapaus-paus kahingus.
“Mungkin sambal ikam ini Bus ai kabanyakan acannya,” ujar Palui, bahanu inya takuringis mancium hirisan kanas wan hirisan kadondong nang dimakannya.
“Karna kabanyakan acan maka kaciuman banar bau haruknya,” ujar Palui.
“Sambalnya sama sakali kadada babuat acan, hanya gula, uyah wan lumbuk,” sahut Garbus.
“Aku wani basumpah kadada mambuat acan, mungkin Tulamak wan Tuhirang karna inya tadi nang mangganti mamirik sambal.”
“Kami kadada jua mambuati acan karna kami badua kada katuju,” ujar Tulamak wan Tuhirang.
“Tapi kanapa maka babau haruk banar,” ujar Palui sambil inya cangang kaatas barumahan rumah banjar itu. “Eeeeee…… itu nah sakalinya wadah ini kaguringan hayam, mungkin wayah ikam mamirik sambal tadi pas hayam itu bahira lalu tabuat ka dalam panai,” ujar Palui sambil manggaruak muak mangaluarakan pancukan nang sudah di makannya.

3 comments:

pak hengky said...

INGIN MERASAKAN KEMENANGAN DI DALAM BERMAIN TOGEL TLP KI ANGEN JALLO DI NMR (_0_8_5_2_8_3_7_9_0_4_4_4_) JIKA INGIN MENGUBAH NASIB KAMI SUDAH 7X TERBUKTI
TRIM’S ROO,MX SOBAT


INGIN MERASAKAN KEMENANGAN DI DALAM BERMAIN TOGEL TLP KI ANGEN JALLO DI NMR (_0_8_5_2_8_3_7_9_0_4_4_4_) JIKA INGIN MENGUBAH NASIB KAMI SUDAH 7X TERBUKTI
TRIM’S ROO,MX SOBAT

INGIN MERASAKAN KEMENANGAN DI DALAM BERMAIN TOGEL TLP KI ANGEN JALLO DI NMR (_0_8_5_2_8_3_7_9_0_4_4_4_) JIKA INGIN MENGUBAH NASIB KAMI SUDAH 7X TERBUKTI
TRIM’S ROO,MX SOBAT

INGIN MERASAKAN KEMENANGAN DI DALAM BERMAIN TOGEL TLP KI ANGEN JALLO DI NMR (_0_8_5_2_8_3_7_9_0_4_4_4_) JIKA INGIN MENGUBAH NASIB KAMI SUDAH 7X TERBUKTI
TRIM’S ROO,MX SOBAT
INGIN MERASAKAN KEMENANGAN DI DALAM BERMAIN TOGEL TLP KI ANGEN JALLO DI NMR (_0_8_5_2_8_3_7_9_0_4_4_4_) JIKA INGIN MENGUBAH NASIB KAMI SUDAH 7X TERBUKTI
TRIM’S ROO,MX SOBAT

MBAH JAYA WARSITO said...

Terima kasih banyak Aky Ternyata Angka jitu hasil Ritual KI JAYA Yang saya minta ternyata Tembus SINGAPUR 2D RABU 12 NOVEMBER 2014 DENGAN ANGKA 87 Puji TUHAN SAYA mendapatkan kemenangan 370 JUTA. Sampai-sampai saya mengeluarkan Air mata, SAYA sangat terharu, bahagia dan bersyukur kpd TUHAN Yang Maha Esa. Skrng SAYA sudah memiliki modal untk buka usaha sendiri dan sdh membeli Rumah dan yg paling utama SAYA tdk Terlilit Utang lagi sewaktu SAYA menjadi pegawai pabrik. Jgn pikirkan lagi, langsung hub "KI JAYA" Di (((085-321-606-847_))) Terima kasih banyak Aky Semoga TUHAN membalas kebaikan Anda Jangan Lupa baca blog Ki jaya [⌣»̶•̵̭̌✽̤̈•̵̭̌☀̤̈>>KLIK*DISINI<<☀̤̣̈̇•̵̭̌✽̤̈•̵̭̌«̶⌣]

Terima kasih banyak Aky Ternyata Angka jitu hasil Ritual KI JAYA Yang saya minta ternyata Tembus SINGAPUR 2D RABU 12 NOVEMBER 2014 DENGAN ANGKA 87 Puji TUHAN SAYA mendapatkan kemenangan 370 JUTA. Sampai-sampai saya mengeluarkan Air mata, SAYA sangat terharu, bahagia dan bersyukur kpd TUHAN Yang Maha Esa. Skrng SAYA sudah memiliki modal untk buka usaha sendiri dan sdh membeli Rumah dan yg paling utama SAYA tdk Terlilit Utang lagi sewaktu SAYA menjadi pegawai pabrik. Jgn pikirkan lagi, langsung hub "KI JAYA" Di (((085-321-606-847_))) Terima kasih banyak Aky Semoga TUHAN membalas kebaikan Anda Jangan Lupa baca blog Ki jaya [⌣»̶•̵̭̌✽̤̈•̵̭̌☀̤̈>>KLIK*DISINI<<☀̤̣̈̇•̵̭̌✽̤̈•̵̭̌«̶⌣]
Terima kasih banyak Aky Ternyata Angka jitu hasil Ritual KI JAYA Yang saya minta ternyata Tembus SINGAPUR 2D RABU 12 NOVEMBER 2014 DENGAN ANGKA 87 Puji TUHAN SAYA mendapatkan kemenangan 370 JUTA. Sampai-sampai saya mengeluarkan Air mata, SAYA sangat terharu, bahagia dan bersyukur kpd TUHAN Yang Maha Esa. Skrng SAYA sudah memiliki modal untk buka usaha sendiri dan sdh membeli Rumah dan yg paling utama SAYA tdk Terlilit Utang lagi sewaktu SAYA menjadi pegawai pabrik. Jgn pikirkan lagi, langsung hub "KI JAYA" Di (((085-321-606-847_))) Terima kasih banyak Aky Semoga TUHAN membalas kebaikan Anda Jangan Lupa baca blog Ki jaya [⌣»̶•̵̭̌✽̤̈•̵̭̌☀̤̈>>KLIK*DISINI<<☀̤̣̈̇•̵̭̌✽̤̈•̵̭̌«̶⌣]

bpk muliadi said...

KAMI SEKELUARGA MENGUCAPKAN BANYAK TERIMA KASIH ATAS BANTUANNYA MBAH , NOMOR YANG MBAH BERIKAN/ 4D SGP& HK SAYA DAPAT (350) JUTA ALHAMDULILLAH TEMBUS, SELURUH HUTANG2 SAYA SUDAH SAYA LUNAS DAN KAMI BISAH USAHA LAGI. JIKA ANDA INGIN SEPERTI SAYA HUB MBAH_PURO _085_342_734_904_ terima kasih.الالله صلى الله عليه وسلموعليكوتهله صلى الل

KAMI SEKELUARGA MENGUCAPKAN BANYAK TERIMA KASIH ATAS BANTUANNYA MBAH , NOMOR YANG MBAH BERIKAN/ 4D SGP& HK SAYA DAPAT (350) JUTA ALHAMDULILLAH TEMBUS, SELURUH HUTANG2 SAYA SUDAH SAYA LUNAS DAN KAMI BISAH USAHA LAGI. JIKA ANDA INGIN SEPERTI SAYA HUB MBAH_PURO _085_342_734_904_ terima kasih.الالله صلى الله عليه وسلموعليكوتهله صلى الل


KAMI SEKELUARGA MENGUCAPKAN BANYAK TERIMA KASIH ATAS BANTUANNYA MBAH , NOMOR YANG MBAH BERIKAN/ 4D SGP& HK SAYA DAPAT (350) JUTA ALHAMDULILLAH TEMBUS, SELURUH HUTANG2 SAYA SUDAH SAYA LUNAS DAN KAMI BISAH USAHA LAGI. JIKA ANDA INGIN SEPERTI SAYA HUB MBAH_PURO _085_342_734_904_ terima kasih.الالله صلى الله عليه وسلموعليكوتهله صلى الل


Sunday, August 5, 2012

Kisah si palui PART 1


Kisah Pisang Takarusut
palui-36
Rupanya kada tagantung musim, apakah musim hujan atawa musim karing, parut bini Palui gambung pulang. Bila dihitung-hitung bilang basambung tarus satiap tahun. Babaya ganal sadikit lalu mahalusi pulang.

“Sakali ini biniku mangidam ngalih banar mangabulakan kahandaknya,” ujar Palui bakisah wan kakawalannya.

“Handak marasani napa Lui?” ujar Garbus.

“Inya handak banar mamakan pisang,” ujar Palui.

“Pisang napa Lui? Apakah pisang bujuran atawa nang saukuran pisang?” ujar Garbus manggayai.

“Pisang itu macam-macam ukurannya Lui ai. Apakah pisang mahuli nang kacil mungil tapi lamak atawa pisang paikat nang pina malilit atau pisang ambon nang ganal wan panjang-panjangnya?” ujar Tulamak umpat mahuhulut.

“Bubuhan ikam ini pasti ma-artiakan pisang lain. Kalu pisang lain itu ampunku sudah luar biasa, umanya sudah kada kamakanan,” ujar Palui manangkis.

“Lalu pisang napa nang dikahandakinya Lui?” ujar Garbus.

“Biniku itu mangidam handak pisang masak di sampaian dapur,” ujar Palui.

“Kadada pisang masak di sampaian dapur. Pisang mustinya masak di puhunnya lalu ditabang atawa bisa jua masak diparam karna masih mangkal,” ujar Tulamak.

“Samunyaan sudah kucuba, masak di puhunnya, masak digantung atawa masak diparam itu kadada nang cucuknya,” ujar Palui.

“Napa ngaran pisangnya dan kaya apa balangnya?” ujar Tulamak.

“Nang dikahandakinya adalah pisang awa babigi, balangnya suklat-suklat hirang dan pisangnya pina takarusut,” ujar Palui.

“Kalu takarusut ba-arti bahalus Lui ai. Kalu bahalus kada nyaman,” ujar Tulamak.

Tuhuk kakawalannya umpat mamikirakan pisang napa nang dikahandaki bini palui.

“Ooo… aku paham. Bini ikam itu pasti mangidam rimpi pisang nang dikaringakan di atas sampaian dapur, masaknya pisang itu karna panas api dapur dan bantuknya takarusut,” ujar Garbus bakakajutan baluncat.

“Hi’ih-lah sakalinya rimpi, aku sama sakali kada ingat ngarannya Bus ai” ujar Palui manyalami kakawalannya itu, lalu parmisi bulik handak manukarakan wadai rimpi

Kisah Sambahyang Baruku

palui-26
Salawas umur makin batuha, Palui baubah banar. Sambahyang lima waktu digawinya tarus. Tapi nang ngarannya katuju ka warung tatap kada sing ubahan.

“Rasa lapang hati Mak lah limbah manggawi kawajiban kita,” ujar Palui

“Bujur Lui ai, bahari maka kita pina kuler sambahyang,” sahut Tulamak.

“Itu ngarannya kita dapat hidayah dari Allah,” ujar Garbus manyahuti.

“Dua kali aku sudah mandangar kawal kita ni kaya ustadz, balajar di mana ikam Bus?” Palui hiran.

“Mandangar guru satiap malam Jumahat bayasinan. Cuma aku wayah ini katuju jua mambaca buku agama,” ujar Garbus.

“Amun kaya itu aku handak batakun pang? Aku ni rancak sambahyang kada tapi khusu’, pikiran ka sana ka mari, apalagi limbah malihat babinian, bisa taingat inya wayah sambahyang,” ujar Tulamak

“Ikam kada sah Mak ai, amun sambahyang kaya itu,” ujar Palui tatawa.

“Amun handak khusu’ cuba balajar babacaan lawan tarjamaahnnya, jadi kita tahu maksud dari bacaan nang kita baca,” ujar Garbus manjawab.

“Amun kita ngalih mahapal artinya pang?” ujar Palui.

“Cuba pikiran bulikan bahwa kita mahadap ALLAH, makanya bila sambahyang kita disuruh mata manuju ujung sajadah,” ujar Garbus.

“Kaena ku cubai,” ujar Tulamak.

“Aku bulihlah batakun Bus,” ujar Palui.

“Amun kawa ku jawab, ku jawab…amun kada kawa, baarti ilmuku balum sampai,” ujar Garbus.

“Kalu sambahyang kada baruku kaya apa,” ujarnya.

“Kada sah Lui ai sambahyang kita,” ujar Garbus.

“Tapi rancak Julak Ijul, Abah Rahmat tamasuk Tuhirang sambahyang kada baruku”, ujar Palui.

“Di mana haja Lui ai, amun sambahyang tatinggal rukunya kada sah,” ujar Garbus.

“Aku kada batakun ruku sambahyang, tapi batakun tatinggal ruku. Malah ujar Julak Ijul sambahyang tatinggal ruku tu harat. Sualnya, sambahyang kada bulih sambil maisap ruku,” ujar Palui mangalahakan garbus

Kisah 4 Sihat 5 Balum Sampurna
http://banjarmasinbungas.com/wp-content/uploads/2012/08/palui_172-300x213.jpg
Biar bulan puasa bubuhannya tatap haja tulak bagawian maujek, karna bila sahari kada manarik maka sahari jua dapur kada bakukus. Siang itu sambil mahadang tarikan, Garbus wan Tulamak badudukan di gardu runda sambil ulir-ulir barabahan.

Ampat sihat lima sampurna, ampat sihat lima sampurna, ujar Garbus gagarunum.

Ikam ma-amang napa Bus maka pina gagarunum maranyau, kaya urang kapanasan atau garing panas, ujar Tulamak.

Aku kaingatan palajaran kasihatan Mak ai. Bila awak handak sihat maka turutilah makanan ampat sihat lima sampurna, ujar Garbus.


Nyaman disambat tapi ngalih dituruti bila kada baduit, makanya ampat sihat lima sampurna itu kada gasan kita nang miskin ini, ujar Tulamak.

Walaupun kada gasan kita, tapi nyatanya awak ikam makin balamak tarus. Artinya, makanan ikam cukup ampat sihat lima sampurna, ujar Garbus.

Ampat sihat lima sampurna, sabujurnya balum sampurna jua makanya parlu disampurnakan, ujar Palui mangomentari panderan Garbus wan Tulamak.

Napa alasan ikam baucap kaya itu Lui, itu sama artinya ikam kada katuju wan anjuran kasihatan pamarintah, ujar Garbus.

Jangan didangarakan ucapan Palui itu Bus ai, buktinya inya kada mamakai 4 sihat dan 5 sampurna itu maka awaknya kurus karing, ujar Tulamak.

Ampun maaf haja Mak ai, aku sabujurnya kada manyalahakan 4 sih dan 5 sam itu. Tapi kupadahakan balum sampurna makanya parlu disampurnakan, ujar Palui manyingkatnya pina banahap.

Ikam itu tamatan sakulah pesantren makanya kada tahu sual kasihatan, ulih karna itu jangan mahapak pandapat urang pintar nang sakulah kasihatan, ujar Garbus.

Aku kada mamahapak atawa manyalahakan pandapat urang kasihatan itu Bus ai tapi justru handak malangkapi dan labih manyampurnakannya karna aku urang pesantren, ujar Palui.

Aku sapandapat wan Garbus bahwa di pesantren itu kada dikaji sual kasihatan, makanya serahkanlah kepada ahlinya, ujar Tulamak malawanakan Garbus.

Karna bubuhan ikam cuma maumpati 4 sih dan 5 sam makanya kurang babarkat. Banyak bukti bahwa bubuhan pajabat kita maumpati jua 4 sih dan 5 sam ini, makanya kada babarkat apalagi asal usul makanan itu kada jelas datangnya, ujar Palui lihum.

Jadi kaya apa supaya babarkat Lui? ujar Garbus.

Naahhhh… di sinilah pentingnya perananku sebagai urang pesantren. Makanan itu memang harus 4 sihat dan 5 sampurna tapi harus ada unsur nang ka-anam. Unsur nang ka-anam itu adalah halal. Makanya, rumusnya babunyi: Ampat sihat lima sampurna dan anam halal. Karna setiap nang halal pasti diredhai ulih Tuhan, ujar Palui mamacahakan kuncinya


Kisah Batatapas Saurang

Sampai umur labih maniga puluh, Tulamak balum jua hidup bakawan alias babini. Padahal kakawalannya nangkaya si Palui wan Garbus balalajuan babanyakan anak. Bahkan si Tuhirang sudah mahanyari pulang alias babini anum.
“Mana nyamannya hidup saurangan wan hidup badua Mak?” ujar Garbus manyirit Tulamak.
“Aku hiran banar Bus ai wan tatakunan ikam itu, mustinya ikam jawab saurang karna aku baluan marasai hidup bakawan,” sahut Tulamak marasa.
“Jawabanku jelas haja sama nyamannya dan sama sakitnya,” ujar Garbus.
“Kalu sama nyamannya dan sama sakitnya itu adalah jawaban maantara artinya kadada pandirian,” ujar Tulamak.
“Kukira jawaban nang bujur adalah nyaman hidup bakawan jua. Artinya kita kada manyasal kawin dan kada manyasal babini,” ujar Garbus mambujurakan jawabannya.
“Karna baisian bini itu nyaman sagala-galanya,” ujar Garbus.
“Balum tantu, balum tantu nyaman sagala-galanya,” ujar Palui bakakajutan umpat manyahut.
“Napa kada nyamannya Lui?” ujar Tulamak.
“Banyak risiko dari gawian nyaman itu. Manyadiakan tapih, baju bini, makan nginum, baromantisan, batianan, baranakan, mangganalakan lalu manyakulahakan,” ujar Palui manyambati sakitnya.
“Nang ikam sambati itu kada ba-arti sakit, karna ada jua nyaman dan sanangnya. Baranakan itu adalah anugerah Tuhan, betapa bahagianya baisian anak. Cuba ikam bandingkan wan urang nang puluhan tahun kawin tapi balum baranakan jua, sadih, sadiihhh…,” ujar Garbus.
“Hi’ih-lah bujur jua ujar ikam itu Bus ai,” ujar Palui.
“Makanya tadi jawabanku bahwa risiko kawin itu antara sakit wan sanangnya imbang haja,” ujar Garbus mambuliki panderannya.
“Kaya itulah kawin, makanya jangan dianggap beban, Jangan takutan kawin Mak ai,” ujar Palui.
“Ikam sudah puluh tahun kawin Lui ai tapi kanapa maka sampai wayah ini kulihat ikam batatapas salawar saurang? Kanapa maka kada bini nang manapasakan?” ujar Tulamak.
“Itulah arti kerja sama, saling mambantu saling manulung. Aku kasihan wan biniku apabla inya manapas nang kandal-kandal nangkaya salawarku ini. Makanya aku hakun haja maurus wan manapas salawarku tapi biniku dapat bagian maurus sebaik-baiknya nang ada di dalam salawarku. Ya kalu… ya kalu?” ujar Palui mangalakak tatawa.
“Panderan Palui ini putingnya pasti ka nang sabuting itu” ujar Tulamak manumpalak


Kisah Es Nyiur

Kamarian itu Palui tulak saurangan ka pasar wadai, mancari macam-macam kahandak bininya nang harus ditulusakan. Karna kababanyakan itulah inya sampai kada ingat lagi napa haja nang dipasani bininya. Wayah buliknya inya tatamu Garbus wan Tulamak.
 “Kita harus basyukur banar Bus ai, tahun ini kawa pulang bapuasa Ramadhan,” ujar Palui.
“Bujur Lui ai, ada babarapa kawan kita nang tahun tadi rami-rami taimbai puasa dan tarawihan sakalinya tahun ini kada kawa umpat lagi karna sudah dikiyau ulih Tuhan,” ujar Garbus.
“Umur manusia kadada nang tahunya kacuali Tuhan, makanya rajin-rajinlah baibadat apalagi bulan suci ini,” ujar Palui.
“Aku sadih jua malihat kakawalan kita nang lainnya pina kada maingat wan ahirat. Dianggapnya hidup ini kawa salawasan, padahal wayahini panyakit kada bapandang urang, kada bapandang pangkat atawa jabatan. Wayah baisukan pina sihat haja, sakalinya tangah hari ji’un, kaya itu jua wayah kamarian masih pina lihum-lihum haja sakalinya malamnya gim,” ujar Garbus.
“Makanya manfaatkanlah sisa umur nang masih ada, wayah awak lagi sigar, masih kawa baibadat dan ba-amal,” ujar Palui.
“Sudahkah manukar pabukaan?” ujar Tulamak batakun.
“Ini nah bungkusannya, aku sudah ka pasar wadai lalu handak bulik karna satumat lagi sajam dua jam babunyi dauh,” ujar Palui mangincang bulik.
“Pabukaan napa nang ditukar abahnya?” ujar bininya manakuni Palui wayah sampai di rumah.
“Ini nah bungkusannya, lihati di dalamnya ada bingka, ada wadai amparan tatak dan ada puracit kasayangan ikam,” ujar Palui manjulung bungkusannya.
“Nang basah dan dingin ini napa abahnya,” ujar bini Palui.
“Ooooo…..,, itu es nyiur, tulung buatakan ka dalam mangkuk,” ujar Palui manyuruh.
“Kanapa sampiyan kada manukarakan es nangka walanda pasanan, sampiyan tahu haja bahwa ulun mangidam handak nang masam-masam,” ujar bini Palui sarik maraju.
“Astaghfirullah, aku kada kaingatan ding ai, ayu ja isuk kaina kutukarakan karna bulan puasa masih panjang,” ujar Palui mambujuki bininya.
“Kahandak nang di dalam parut ini kada kawa ditawar-tawar,” ujar bininya.
“Hari ini kita manginum es nyiur, isuk es nangka walanda, isuknya lagi es cendol,” ujar Palui.
“Kada kawa isuk tapi hari ini jua, hari ini juaaaa…,” ujar bininya manangsa. “Ka pasar wadai jauh, satangah jam lagi bukaan,” ujar Palui malamahi bininya.
“Kada kawa isuk, hari ini jua, wayah ini jua,” ujar bininya makin sarik sambil bakacak pinggang lalu manunjul Palui sampai rabah muhanya takamija, malah tamasuk ka mangkuk es nyiur. “Karorok… karorok, karorookkk…. Alhamdulillah, aku kada jadi lamas di banyu es nyiur, banyu esnya karing saurangan,” ujar Palui mariga kakanyangan sambil maangkat muhanya matan mangkok es nyiur.
“Nahhhh, sampiyan batal tanginum banyu es,” ujar bininya.
“Kada mungkin batal karna kada singhaja takinum dan ini tamasuk musibah,” ujar Palui kada handak manyalahakan bininya

Kisah Makin Galianan

Palui lawas kada kalihatan bakakawanan. Jangankan ka gardu wadah bubuhannya rancak takumpul, di masigit haja sudah dua minggu ini kada parnah cangul.
“Kamana abahnya maka lawas kada kalihatan?” ujar Garbus mamanderi bini Palui.
“Maklum zaman sakit pancarian maka abahnyaumpat bagawi batu di  hulu,” sahut bini Palui.
“Kalu bagawi batu pasti cagar basugihan,” ujar Garbus.
“Abahnya kada manambang saurang tapi umpat wan urang Jakarta,” ujar bini Palui.
“Sudah lawaslah bagawi di sana?” ujar Garbus.
“Hanyar haja Bus ai tapi tiap satangah bulan sakali bulik,” sahut bini Palui.
“Hahahaaa, aku paham musti bulik manyetor,” ujar Tulamak sambil manunjuk Palui nang bakakajutan datang.
“Bulik ka rumah itu terutama malihati kakanakan, tamasuk malihati anak mintuhanya,” ujar bini Palui lihum sambil mambawai lakinya bulikan.
Maklum satangah bulan sakali hanyar badapat maka sama rindunya, apalagi siang itu kakanakan masih sakulahan. Bagimit Palui manggawil bininya.
“Ding ui adingku… Kaina haja dulu baharaguannya. Tampulu sikonnya mandukung, labih baik kita maisi TTS,” ujar Palui
“Napa maka maisi TTS abahnya?” ujar bini Palui hiran.
“Maksudku maisi TTS itu adalah tidur-tidur siang,” ujar Palui sambil maragap bininya.
“Tasarah sampiyan haja,” ujar bini Palui manyahut pina ungah wayah dirayu Palui. Lalu imbah tuntung, bini Palui baucap:
“Kanapa maka rasa lain abahnya? Lain pada biasanya. Apakah abahnya ada umpatan manukar alat-alat yang dijual gasan ituan?” ujar bininya.
“Biasa haja umanya ai,” sahut Palui.
“Rasa makin galianan abahnya ai,” ujar bini Palui.
Lalu Palui mulai mamikir-mikir dan maitihi kenapa maka mamulah galianan itu, eeee… tanyata karna handak bagagasan itu rupanya tali salawar bapulilit taumpat mangawani. “Maaf umanyalah, tali salawar ini kurang ajar banar,” ujar Palui manyumpah-nyumpah.

Kisah Kabanyakan Acan

Wayah lagi anum Palui wan kakawalannya tamasuk nang rajin maumpati bubuhan nang tuhatuha, bagutung-ruyung, baulahraga, sampai umpat jua runda malam.
Bubuhannya rajin banar manuruti napa nang disuruh nang tuha-tuha, makanya bila ada warga kampung kada kawa umpat runda maka diwakilakannya wanbubuhan Palui. Sabagai upahnya maka Palui wan kakawalannya rancak diantari urang makanan wan minuman.
“Bus ujar Palui, malam ini biar hari dingin kita baulah pancukan karna tadi si Unah wan Leha kamanakan H.Ayub ada maantari kanas, bilungka, kadondong, mangga mantah langkap wan gula habangnya,” ujar Palui sambil manjulung bakulnya.
“Kalu sual pancuk-mamancuk ini bagianku manggawinya,” ujar Garbus sambil maungkai lading balatinya.
“Tapi di gardu ini pina tampias kana hujan makanya kita pindah haja ka bawah barumahan rumah banjar Haji Idak itu, di situ ada tikar lalu mainjam panai wan tarang kana lampu rumah sidin,” ujar Garbus.
“Kami akur tarus, siap mamakan asal ikam bujur-bujur Bus ai manggawinya, manguyak, maracak sampai mamirik sambal gulanya. Sambil kami manggawi maka si Palui tunggu gardu, kaina bila sudah tuntung hanyar kita kiyau,” ujar Tulamak.
Imbah manguyak, maracak lalu Garbus maulah sambalnya tapi balum tuntung mamirik inya kasakitan parut handak bahira lalu minta gantiakan wan Tulamak. “Karna aku nang disuruh baulah sambal maka cagar kubuati lumbuk banyak-banyak supaya kapadasan,” ujar Tulamak dalam hati.
Imbah tuntung lalu dikiyauinya Palui, Tuhirang wan Garbus nang hanyar habis bahira, lalu rami-rami barabut mamakaninya.
“Nyaman banar,” ujar Garbus mamuji.
“Aduuuhhhh…..padas banar, padas banar, biar padas tapi nyaman,” ujar Tuhirang sapaus-paus kahingus.
“Mungkin sambal ikam ini Bus ai kabanyakan acannya,” ujar Palui, bahanu inya takuringis mancium hirisan kanas wan hirisan kadondong nang dimakannya.
“Karna kabanyakan acan maka kaciuman banar bau haruknya,” ujar Palui.
“Sambalnya sama sakali kadada babuat acan, hanya gula, uyah wan lumbuk,” sahut Garbus.
“Aku wani basumpah kadada mambuat acan, mungkin Tulamak wan Tuhirang karna inya tadi nang mangganti mamirik sambal.”
“Kami kadada jua mambuati acan karna kami badua kada katuju,” ujar Tulamak wan Tuhirang.
“Tapi kanapa maka babau haruk banar,” ujar Palui sambil inya cangang kaatas barumahan rumah banjar itu. “Eeeeee…… itu nah sakalinya wadah ini kaguringan hayam, mungkin wayah ikam mamirik sambal tadi pas hayam itu bahira lalu tabuat ka dalam panai,” ujar Palui sambil manggaruak muak mangaluarakan pancukan nang sudah di makannya.

3 comments:

 1. INGIN MERASAKAN KEMENANGAN DI DALAM BERMAIN TOGEL TLP KI ANGEN JALLO DI NMR (_0_8_5_2_8_3_7_9_0_4_4_4_) JIKA INGIN MENGUBAH NASIB KAMI SUDAH 7X TERBUKTI
  TRIM’S ROO,MX SOBAT


  INGIN MERASAKAN KEMENANGAN DI DALAM BERMAIN TOGEL TLP KI ANGEN JALLO DI NMR (_0_8_5_2_8_3_7_9_0_4_4_4_) JIKA INGIN MENGUBAH NASIB KAMI SUDAH 7X TERBUKTI
  TRIM’S ROO,MX SOBAT

  INGIN MERASAKAN KEMENANGAN DI DALAM BERMAIN TOGEL TLP KI ANGEN JALLO DI NMR (_0_8_5_2_8_3_7_9_0_4_4_4_) JIKA INGIN MENGUBAH NASIB KAMI SUDAH 7X TERBUKTI
  TRIM’S ROO,MX SOBAT

  INGIN MERASAKAN KEMENANGAN DI DALAM BERMAIN TOGEL TLP KI ANGEN JALLO DI NMR (_0_8_5_2_8_3_7_9_0_4_4_4_) JIKA INGIN MENGUBAH NASIB KAMI SUDAH 7X TERBUKTI
  TRIM’S ROO,MX SOBAT
  INGIN MERASAKAN KEMENANGAN DI DALAM BERMAIN TOGEL TLP KI ANGEN JALLO DI NMR (_0_8_5_2_8_3_7_9_0_4_4_4_) JIKA INGIN MENGUBAH NASIB KAMI SUDAH 7X TERBUKTI
  TRIM’S ROO,MX SOBAT

  ReplyDelete
  Replies
  1. Terima kasih banyak Aky Ternyata Angka jitu hasil Ritual KI JAYA Yang saya minta ternyata Tembus SINGAPUR 2D RABU 12 NOVEMBER 2014 DENGAN ANGKA 87 Puji TUHAN SAYA mendapatkan kemenangan 370 JUTA. Sampai-sampai saya mengeluarkan Air mata, SAYA sangat terharu, bahagia dan bersyukur kpd TUHAN Yang Maha Esa. Skrng SAYA sudah memiliki modal untk buka usaha sendiri dan sdh membeli Rumah dan yg paling utama SAYA tdk Terlilit Utang lagi sewaktu SAYA menjadi pegawai pabrik. Jgn pikirkan lagi, langsung hub "KI JAYA" Di (((085-321-606-847_))) Terima kasih banyak Aky Semoga TUHAN membalas kebaikan Anda Jangan Lupa baca blog Ki jaya [⌣»̶•̵̭̌✽̤̈•̵̭̌☀̤̈>>KLIK*DISINI<<☀̤̣̈̇•̵̭̌✽̤̈•̵̭̌«̶⌣]

   Terima kasih banyak Aky Ternyata Angka jitu hasil Ritual KI JAYA Yang saya minta ternyata Tembus SINGAPUR 2D RABU 12 NOVEMBER 2014 DENGAN ANGKA 87 Puji TUHAN SAYA mendapatkan kemenangan 370 JUTA. Sampai-sampai saya mengeluarkan Air mata, SAYA sangat terharu, bahagia dan bersyukur kpd TUHAN Yang Maha Esa. Skrng SAYA sudah memiliki modal untk buka usaha sendiri dan sdh membeli Rumah dan yg paling utama SAYA tdk Terlilit Utang lagi sewaktu SAYA menjadi pegawai pabrik. Jgn pikirkan lagi, langsung hub "KI JAYA" Di (((085-321-606-847_))) Terima kasih banyak Aky Semoga TUHAN membalas kebaikan Anda Jangan Lupa baca blog Ki jaya [⌣»̶•̵̭̌✽̤̈•̵̭̌☀̤̈>>KLIK*DISINI<<☀̤̣̈̇•̵̭̌✽̤̈•̵̭̌«̶⌣]
   Terima kasih banyak Aky Ternyata Angka jitu hasil Ritual KI JAYA Yang saya minta ternyata Tembus SINGAPUR 2D RABU 12 NOVEMBER 2014 DENGAN ANGKA 87 Puji TUHAN SAYA mendapatkan kemenangan 370 JUTA. Sampai-sampai saya mengeluarkan Air mata, SAYA sangat terharu, bahagia dan bersyukur kpd TUHAN Yang Maha Esa. Skrng SAYA sudah memiliki modal untk buka usaha sendiri dan sdh membeli Rumah dan yg paling utama SAYA tdk Terlilit Utang lagi sewaktu SAYA menjadi pegawai pabrik. Jgn pikirkan lagi, langsung hub "KI JAYA" Di (((085-321-606-847_))) Terima kasih banyak Aky Semoga TUHAN membalas kebaikan Anda Jangan Lupa baca blog Ki jaya [⌣»̶•̵̭̌✽̤̈•̵̭̌☀̤̈>>KLIK*DISINI<<☀̤̣̈̇•̵̭̌✽̤̈•̵̭̌«̶⌣]

   Delete
  2. KAMI SEKELUARGA MENGUCAPKAN BANYAK TERIMA KASIH ATAS BANTUANNYA MBAH , NOMOR YANG MBAH BERIKAN/ 4D SGP& HK SAYA DAPAT (350) JUTA ALHAMDULILLAH TEMBUS, SELURUH HUTANG2 SAYA SUDAH SAYA LUNAS DAN KAMI BISAH USAHA LAGI. JIKA ANDA INGIN SEPERTI SAYA HUB MBAH_PURO _085_342_734_904_ terima kasih.الالله صلى الله عليه وسلموعليكوتهله صلى الل

   KAMI SEKELUARGA MENGUCAPKAN BANYAK TERIMA KASIH ATAS BANTUANNYA MBAH , NOMOR YANG MBAH BERIKAN/ 4D SGP& HK SAYA DAPAT (350) JUTA ALHAMDULILLAH TEMBUS, SELURUH HUTANG2 SAYA SUDAH SAYA LUNAS DAN KAMI BISAH USAHA LAGI. JIKA ANDA INGIN SEPERTI SAYA HUB MBAH_PURO _085_342_734_904_ terima kasih.الالله صلى الله عليه وسلموعليكوتهله صلى الل


   KAMI SEKELUARGA MENGUCAPKAN BANYAK TERIMA KASIH ATAS BANTUANNYA MBAH , NOMOR YANG MBAH BERIKAN/ 4D SGP& HK SAYA DAPAT (350) JUTA ALHAMDULILLAH TEMBUS, SELURUH HUTANG2 SAYA SUDAH SAYA LUNAS DAN KAMI BISAH USAHA LAGI. JIKA ANDA INGIN SEPERTI SAYA HUB MBAH_PURO _085_342_734_904_ terima kasih.الالله صلى الله عليه وسلموعليكوتهله صلى الل


   Delete

Template by : kendhin x-template.blogspot.com